Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Nie masz konta? Zarejestruj się

Deklaracja dostępności

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Małopolski e-Bazarek.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • opisy alternatywne nie zawsze są wystarczająco opisowe lub mogą być zbyt długie,
 • na stronie może występować "efekt jąkania" z uwagi na niepusty opis alternatywny grafik mających rolę wyłącznie dekoracyjną,
 • zdarza się, że hierarchia nagłówków jest zaburzona,
 • pola tekstowe formularzy nie zawsze posiadają funkcję autouzupełniania,
 • kolory użyte na stronie nie zapewniają odpowiedniego kontrastu elementów tesktowych do tła,
 • nie wszystkie elementy strony są dostępne przy pomocy klawiatury,
 • strona internetowa nie zapewnia mechanizmu skip linków,
 • tytuły stron nie posiadają odpowiedniej struktury,
 • odnośniki powodujące otworzenie nowej karty przeglądarki nie zostały dopowiednio oznaczone,
 • zaznaczenie aktywanego elementu przy pomocy klawiatury nie zawsze jest odpowiednio widoczne,
 • na stronie występują błędy parsowania,
 • pola formularzy oraz komunikaty o błędach nie są odpowienio oznaczone przy pomocy etykiet czy atrybutów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Da Vinci Studio sp. z o.o..

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Gontarz, adres e-mail do osoby odpowiedzialnej, marcin@appgo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607087108. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice